in

Добра вест! ДРЖАВА ДАЈЕ 800.000 ДИНАРА ПО ДОМАЋИНСТВУ! Ево шта треба да знате!

Министарство пољопривреде објавило је правилник за подстицаје за инвестиције у нове машине и опрему у сточарству.

Право на подстицаје имају уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник;

привредно друштво;

земљорадничка задруга;

средња школа;

научноистраживачка организација у области пољопривреде;

црква и верска заједница.

Подстицаји ће се давати за машине и опрему за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; којима се штити добробит животиња; за вагање, усмеравање и обуздавање животиња; за производњу конзумних кокошијих јаја; за пчеларство; за мужу; за држање, одгој и тов живине.

Подстицаји се дају за инвестиције које су потпуности реализоване у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на повраћај. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје треба да је једнака или већа од 80.000 динара, с тим да је у пчеларству једнака или већа од 50.000 динара. Износ појединачног рачуна треба да буде једнак или већи од 25.000 динара (у пчеларству 20.000 динара).

Важно је да се за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. Такође, да подносилац нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, да не дугује порезе и да са добављечем није повезано лице.

 

 

 

 

 

 

Извор: Ало.рс